Batch 2012

batch-2012
Photo provided by Raghav Gandhi.