Batch 2001

The names are  (L to R) :

  • Standing first row from the TOP: Amrinder Singh Sodhi, Zoa Sailo, Gurpreet Sethi, Uday Pal Singh Sandhu, L. Sailo, Siddhartha Mukherjee, Abhinav Aggarwal, Saurabh Shukla.
  • Standing Second row from the TOP: Gurbir Singh, Deepak Shardha, Siddharth Chauhan, Chemit Yurgyal, Ashish Rajbhandari, Vikrant Singh Rathore, Zoram Sailo, Vikram Singh Negi, Sujay Sanan, Amaninder Singh Walia.
  • Standing Third row from the TOP: Sahil Chopra, Piyush Arora, Karan Batra, Krystan Decunha, Gursagar Nakai, Tenzin Obam, Rohit Sood, Vikrant Guleri, Prashant Roach, Puneet Singh Banga, Rohit Sharma, Rajat Gupta, Suraj Ranamagar, Karan Singh Pandher.
  • Seated row : Anip Mehta, Vivek Sharma, Karan Thakur,  Charanpreet Singh, Anupam Deep Verma, Nitin Singh Thakur, Harpreet Singh, Rohit Chauhan, Rajeshwar Singh Mangat, Yattin Mahajan, Mr. K.D.Singh ( Class teacher), Narayan Krishan, Manoj Kumar, Sunil Tiwari, Ashish Mahajan, Ajay Bodh, Puneet Pal Sachdeva, Rajul Dayal, Aman Pasricha, Nitin Sharma.

Picture provided thanks to Nitin Singh Thakur.