Batch 1969

Back row: Dinesh Sud – Vivek Srivastava – Anil Gupta – Vijay Singh – Ravi Thomas –  Thanasak Tipparcorn – Amar Rana – Gurrinder Khanna – Praveen Sachdeva – Ravi Pawa – Adnani – Sadhana.

Middle row: Kanwaljit Singh – Ravi Pandit – Rakesh Sood – Robin Nakai – Anil Bhasin – Ravi Charanji – Rajat Mukherji – RS Mehta – Himmat Kahalon.

Sitting: Anil Sood – Taranjit Lehra – Paramjit Nat – Manjit Sembhey – RK von Goldstein – Sunil Singha – Blondie – Ajay Sawaheny – Sekhon.

Batch Year Page for 1969 [photo taken 1968 when the batch were in Vth-Form]

Linlitgow 1960 [batch of 1969 & 1970]

Photos received from Gurinder [Indi] Khanna


Golden Jubilee 2019

School Athletic Team 1969 – photo provided by Shanker Basu [1970]